Obchodné podmienky

Základné údaje:
Predávajúci:
Gothoom productions, s.r.o.
M.R.Štefánika 44
968 01 Nová Baňa

IČO: 46787364
DIČ: 2023572232

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 22704/S

(Ďalej iba „predávajúci“ alebo „Gothoom productions“)

Kontaktné údaje:
Telefon/Fax : +421 45 68 50238
Mobil : +421 903542371
E-mail : gothoom@gothoom.com

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Dolná 46
974 00 Banská Bystrica 1
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

1.         Všeobecné ustanovenia

1.1       Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim pri predaji tovaru spoločnosťou Gothoom productions prostredníctvom internetového obchodu www.gothoomshop.com

1.2       Kupujúci zaslaním objednávky výslovne potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Jazyk ponúkaný na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

1.3       Rozdielne podmienky alebo všeobecné obchodné podmienky kupujúceho nemajú žiadnu platnosť, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim písomne dohodnuté inak.

1.4       Zaslanie objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci môže zaslať objednávku telefonicky, faxom, e-mailom alebo prostredníctvom web-shopu www.gothoomshop.com spoločnosti Gothoom productions

1.5       Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená momentom písomného potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim.

1.6       Spoločnosť Gothoom productions si vyhradzuje právo nedodať tovar, aj po písomnom potvrdení objednávky, ak sa zistí, že objednaný tovar je nedostupný. V takomto prípade bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho a navrhne mu adekvátne náhradné riešenie (napr. iný vhodný tovar s podobnými parametrami). V prípade, ak bude kupujúci s navrhnutým riešením súhlasiť, tak takáto dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim v plnom rozsahu nahradí pôvodne uzatvorenú zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.         Objednávka prostredníctvom web-shopu spoločnosti Gothoom productions

2.1       Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar u predávajúceho prostredníctvom jeho web-shopu na adrese www.gothoomshop.com.

2.2       Kupujúci môže objednávať tovar z web-shopu www.gothoomshop.com buď jednorázovo alebo po predchádzajúcej registrácii.

2.2.1    Kupujúci sa môže na stránke web-shopu registrovať. Pri registrácii kupujúci vyplní na webovej stránke príslušný formulár so svojimi kontaktnými údajmi (t.j. e-mail, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa – t.j. ulica, orientačné číslo, PSČ, mesto a štát; telefónne číslo, fax, prípadne IČO a DIČ). Pri registrácii si kupujúci vytvorí prihlasovacie meno a heslo (ďalej len „prihlasovacie údaje“), prostredníctvom ktorých sa v budúcnosti bude môcť opätovne prihlásiť do web-shopu, bez zadania svojich kontaktných údajov.

2.2.2    Kupujúci si môže objednať tovar aj jednorázovo. Kupujúci po výbere požadovaného tovaru klikne na odkaz „objednať“ v ponuke vyplní e-mail a odškrtne ponuku „chcem sa zaregistrovať“. Kupujúci následne vyplní požadované údaje a klikne na odkaz „odoslať“. V takomto prípade bude kupujúci musieť pri opätovnej návšteve web-shopu musieť opätovne zadať svoje kontaktné údaje.

2.3       Údaje, ktoré kupujúci poskytne spoločnosti Gothoom productions podliehajú pravidlám uvedeným v článku 7 VOP.

2.4       Vo web-shope si kupujúci vyberie tovar prostredníctvom tlačidla „Pridať do košíka“.

Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“, sa požadovaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka. Obsah nákupného košíka si zákazník môže kedykoľvek pozrieť kliknutím do pravého horného rohu, kliknutím na odkaz „Zobraziť obsah košíka“. Aj po kliknutí na odkaz „Zobraziť obsah košíka“ môže zákazník pokračovať v nákupe a to kliknutím na odkaz „Pokračovať v nákupe“.

2.5       Kupujúci si pri potvrdení svojej objednávky zvolí aj spôsob platby a spôsob dodania tovaru.

2.6       Po stlačení tlačidla „Objednať“ v nákupnom košíku, bude vaša objednávka zaregistrovaná v systéme a objaví sa informácia o úspešnosti spracovania vašej objednávky.

2.7       Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

2.8       Kupujúci má, kedykoľvek pred vlastným odoslaním objednávky, možnosť ju skontrolovať a prípadne opraviť.

2.9       Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchoduwww.gothoomshop.com  a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2.10     Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 3 rokov od uskutočnenia objednávky. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

3.         Platobné podmienky

3.1       Spoločnosť Gothoom productions dodáva tovar spravidla prostredníctvom poštovej dobierky alebo kuriérskej dobierky.

3.2       V prípade poštovej, alebo kuriérskej dobierky zaplatí kupujúci kúpnu cenu za objednaný tovar pri preberaní tovaru. Pri objednaní zo zahraničia sa platí dopredu na účet alebo formou platny spôsobom PAY-PAL.

3.3       Všetky ceny sú uvedené s DPH a sú konečné. Minimálna hodnota objednávky je 10,-€ s DPH.

3.4       Kupujúci si môže na adrese web-shopu kedykoľvek overiť stav vybavovania svojich objednávok.

3.5       SpoločnosťGothoom productions ,s.r.o. môže, za predpokladu, že kupujúci je jej dlhoročným zákazníkom dodať kupujúcemu tovar aj prostredníctvom platby na faktúru. Faktúra je splatná do dňa uvedeného na faktúre. V prípade, že sa zákazník dostane do omeškania s platením svojich splatných záväzkov, tak predávajúci je oprávnený si účtovať úrok z omeškania vo  výške 10% p.a. z dlžnej sumy. Zaplatením úrokov z omeškania nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej predávajúcemu.

3.6       Cena je záväzne určená momentom zaslania potvrdzujúceho e-mailu na adresu kupujúceho.

4.         Dodanie tovaru

4.1       Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uviedol vo svojich kontaktných údajoch.

4.2       Tovar, ktorý je označený „na sklade“ je spravidla dodaný do troch pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim podľa bodu 3.6 VOP.alebo od doby prijatia platby na účet.

4.3       Dodacia doba tovaru, ktorý je označený ako „na objednávku“ je individuálna a závisí od dostupnosti daného tovaru u našich dodávateľov.

4.4       Tovar zakúpený v web-shope bude kupujúcemu zaslaný prepravnou službou. Súčasťou každej dodávky tovaru je faktúra – daňový doklad, ktorý zodpovedá právnym predpisom platným v Slovenskej republike. Faktúra sa považuje za dodací list.

4.5       Ak je zásielka vrátená poštovou alebo kuriérskou službou vrátená predávajúcemu z dôvodu, že zásielku nebolo možné kupujúcemu doručiť, tak predávajúci môže po dohode s kupujúcim tovar doručiť opakovane. Náklady opakovaného doručenia nesie kupujúci.

4.6       Riziko znehodnotenia alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho prevzatia objednaného tovaru. Odosielateľ zodpovedá za stav zásielky až do momentu jej prevzatia kupujúcim. Kupujúci, alebo ním poverený zástupca, je vo vlastnom záujme povinný skontrolovať stav zásielky pri jej preberaní a akékoľvek vonkajšie poškodenie prepravného obalu uviesť v preberacom protokole prepravnej spoločnosti a bezodkladne informovať o poškodení zásielky aj predávajúceho. V opačnom prípade nemožno uplatniť nárok na reklamáciu tovaru vplyvom mechanického poškodenia, spôsobeného prepravnou službou.

4.7       Oznámenia o dodacej lehote majú len informatívny charakter a nie sú záväzné, Dodacia lehota je záväzná len vtedy, ak bola písomne dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.8       Tovar ostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vlastníctvom spoločnosti Gothoom productions.

5.         Právo na vrátenie tovaru a Odstúpenie od zmluvy

5.1       V lehote 7 pracovných dní od prevzatia zásielky je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v súlade s § 12 Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a spolu s odstúpením od zmluvy zaslať tovar na adresu predávajúceho.

5.2       Odstúpenie od zmluvy a tovar musia byť predávajúcemu doručené najneskôr v lehote uvedenej v bode 5.1.

5.3       Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

5.4       Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti spoločnosť Gothoom productions zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet zákazníka a to najneskôr do 15 dní .

5.5       Spoločnosť Gothoom productions tovar zaslaný na dobierku nepreberá. Odporúčame Vám tovar poistiť.

5.6       Spotrebiteľ má právo v lehote uvedenej v bode 5.1 odstúpiť aj v nasledujúcich prípadoch:

a)         ak má tovar výrobné vady,

b)         v prípade poškodenia tovaru predávajúcim.

V takom prípade znáša predávajúci aj nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru.

5.7       Bližšie podrobnosti vrátenia tovaru a reklamácie upravuje reklamačný poriadok.

6.         Záručná doba

6.1       Predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov naCD ako aj iné  hudobné nosiče.

6.2        Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

6.3       Pri veciach predávaných za nižšiu cenu (zlacnený tovar) je záručná doba minimálne 12 mesiacov a Gothoom productions nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

6.4       V prípade uplatnenia reklamácie platí reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku predávajúceho. Miestom reklamácie je predajňa spoločnosti Gothoom productions.

6.5       Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar vrátane dokumentácie, s priloženým  listom, alebo faktúrou.

6.6       Výmena v záručnej dobe je bezplatná.

6.7       Na vady výrobku, ktoré vzniknú:

a)         mechanickým poškodením,

b)         používaním tovaru v nevhodných podmienkach (napr. prašné, vlhké prostredie, pôsobením silného magnetického poľa),

c)         stykom s agresívnymi chemickými látkami,

d)        neodborným používaním a/alebo neodborným zaobchádzaním s výrobkom,

e)         neodbornou montážou,

f)         použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí,

g)         zanedbaním riadnej starostlivosti o tovar,

h)         zásahom do výrobku neoprávnenou osobou,

i)          nesprávnym napájacím napätím,

j)          prirodzeným opotrebením tovaru,

sa záruka nevzťahuje.

7.         Ochrana osobných údajov

7.1       Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

7.2       Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

7.3       Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

7.4       Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.         Záverečné ustanovenia

8.1       Tieto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.2       Prípadné spory vzniknuté dodávkou tovaru spoločnosťou Gothoom productions sa budú riešiť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

8.3       Ak niektoré ustanovenie týchto VOP bolo neplatné alebo neúčinné, alebo by sa stalo neplatným alebo neúčinným, tak platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP týmto nie je dotknutá. Pokiaľ jednotlivé tieto ustanovenia – jedno z akého dôvodu – nenadobudnú uplatnenie, tak tým nebude dotknutá účinnosť ostatných ustanovení.

8.4       Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený meniť znenie všeobecných obchodných podmienok.

8.5                   Žiadne ustanovenie týchto VOP nezaväzuje kupujúceho nad rámec jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.6       Tieto VOP vstupujú do platnosti dňa [01.04.2013].

2.    REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE ZÁKAZNÍKOV

 

1.         Úvod

1.1       Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

1.2       Reklamáciu je možné uplatniť:

a)         osobne v priestoroch našej prevádzky na adrese:

Gothoom productions s.r.o.

M.R.Štefánika 44,

968 01 Nová Baňa

Slovenská republika

b)        poštou, zaslaním tovaru na adresu:

Gothoom productions s.r.o.

M.R.Štefánika 44,

968 01 Nová Baňa

Slovenská republika

 

1.3       Kupujúci si môže uplatniť u predávajúceho záruku na tovar, ktorý:

a)         vykazuje vady zavinené výrobcom alebo predávajúcim,

b)         vzťahuje sa naň záruka a

c)         bol zakúpený u predávajúceho.

1.4       Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu a záručného listu predávajúcemu.

1.5       Pri uplatnení reklamácie prostredníctvom pošty je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu stručný opis vady, ktorá sa vyskytla na výrobku.

1.6       Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný bezodkladne vystaviť kupujúcemu potvrdenie o prijatí tovaru na reklamáciu.

2.         Práva a povinnosti zákazníkov

2.1       Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru.

2.2       V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca.

2.3       Kupujúci nie je povinný poškodenú zásielku prijať. O odmietnutí poškodenej zásielky je kupujúci povinný predávajúceho bezodkladne informovať a to buď telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

2.4       Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený.

2.5       V prípade odmietnutia poškodenej zásielky kupujúcim zašle predávajúci kupujúcemu nový tovar.

2.6       Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

2.7       Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a nasledne sa pokynmi obsiahnutými v návode na obsluhu aj riadiť.

3.         Uplatnenie reklamácie

3.1       Ak ide o odstrániteľnú vadu tovaru, tak predávajúci tovar opraví, prípadne nechá tovar opraviť v autorizovanom servise.

3.2       Ak povaha vady tovaru nebráni jeho obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. Ak je v takomto prípade poskytnutá zľava nie je možné túto vadu tovaru neskôr reklamovať.

3.3       Ak nie je možné reklamáciu vybaviť žiadnou z vyššie uvedených možností, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena za tovar.

3.4       Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu riadnemu užívaniu tovaru, prípadne má tovar viacero vád, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za rovnaký tovar, prípadne za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vráti kupujúcemu kúpnu cenu.

3.5       Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.6       Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.7       Na vady výrobku, ktoré vzniknú:

a)         mechanickým poškodením,

b)         používaním tovaru v nevhodných podmienkach (napr. prašné, vlhké prostredie, pôsobením silného magnetického poľa),

c)         stykom s agresívnymi chemickými látkami,

d)        neodborným používaním a/alebo neodborným zaobchádzaním s výrobkom,

e)         neodbornou montážou,

f)         použitím nevhodného príslušenstva alebo zmenou originálnych častí,

g)         zanedbaním riadnej starostlivosti o tovar,

h)         zásahom do výrobku neoprávnenou osobou,

i)          nesprávnym napájacím napätím,

j)          prirodzeným opotrebením tovaru,

sa záruka nevzťahuje. V takomto prípade je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené so zabezpečením servisného zásahu.

4.         Doba vybavenia reklamácie

4.1       Predávajúci je povinný vybaviť reklamácie tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Ak reklamácia nebude vybavená vo vyššie uvedenej lehote, tak kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť a na vrátenie kúpnej ceny alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.2       V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu vybavenia reklamácie.

4.3       V prípade, ak je reklamácie neoprávnená, tak sa záručná doba nepredlžuje.

4.4       Ak bola reklamácia vybavená výmenou tovaru, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

4.5       O vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, e-mailom. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

4.6       Tovar bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu kupujúceho, prípadne si ho kupujúci môže vyzdvihnúť v prevádzke predávajúceho. Spôsob doručenia reklamovaného tovaru kupujúcemu je možné dohodnúť s kupujúcim.

5.         Platnosť reklamačného poriadku

5.1       Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňa [01.04.2013]

5.2       Ustanovenia tohto reklamačného poriadku úplne nahrádzajú ustanovenia doteraz platného reklamačného poriadku.

Zásady ochrany osobných údajov – Zásady ochrany

[ultimate_gdpr_terms_accept]